December 1, 2020, 8:51 pm
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home HCL Gheraesti 2020

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GHERAESTI

DIN ANUL 2020

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

ian 2020

Vizualizare

1

HCL 1/29.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual, familia ocupationala "Administratie", din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gheraesti, judetul Neamt, pe anul 2020

Vizualizeaza

2

HCL 2/29.01.2020 privind acordarea unor drepturi personalului din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Gheraesti, in anul 2020

Vizualizeaza

 

3

HCL 3/29.01.2020 privind aprobarea consumului de carburant pentru utilajul buldoexcavator, marca JCB 4CX, aflat in dotarea Primariei Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

 

 

4

HCL 4/29.01.2020 privind aprobarea Planului de actiuni de interes localpentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat, in anul 2020

Vizualizeaza

 

 

5

HCL 5/29.01.2020 privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul II 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

6

HCL 6/29.01.2020 pentru insusirea raportului privind activitate asistentilor personali in semestrul II anul 2019

Vizualizeaza

7

HCL 7/29.01.2020 pentru completarea articolului din HCL nr. 107/27.11.2019 privind instituirea taxei de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cunatumului, incasarea si administrarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

8

HCL 8/29.01.2020 privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2019 si a Programului de activitate pe anul 2020, a Bibliotecii Comunale "PS Petru Gherghel - Episcop" Gheraesti

Vizualizeaza

9

HCL 9/29.01.2020 privind instituirea taxei de salubrizare, incasarea si administrarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici de pe raza Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

10

HCL 10/29.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local pentru sectiunea de dezvoltare in anul 2020

Vizualizeaza

11

HCL 11/29.01.2020 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav, pe anul 2020

Vizualizeaza

12

HCL 12/29.01.2020 privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Gheraesti, judetul Neamt" si a "Planului de evacuare in cazul situatiilor de urgenta" pe anul 2020

Vizualizeaza


 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

Feb 2020

Vizualizare

1

HCL 13/17.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 14/17.02.2020 privind completarea comisiei de validare

Vizualizeaza

 

3

HCL 15/17.02.2020 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului MARTINAS LIVIU

Vizualizeaza

 

 

4

HCL 16/17.02.2020 privind validarca unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

 

 

5

HCL 17/17.02.2020 privind completarea componentei comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

6

HCL 18/17.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

Vizualizeaza

7

HCL 19/17.02.2020 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr. 34

Vizualizeaza

8

HCL 20/17.02.2020 privind modificarea art.36  Tarifele pct. 3 din Dispozitiile generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canarizare nr. 48/2009 prin Actul Aditional nr. 15

Vizualizeaza

9

HCL 21/17.02.2020 pentru prelungirea protocolului de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan nr. 394/21.02.2019

Vizualizeaza

10

HCL 22/28.02.2020 privind acordarea de mnadat special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea si actualizarea actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS

Vizualizeaza

 
 


 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

martie 2020

Vizualizare

1

HCL 23/13.03.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Gheraesti, judetul Neamt, pe anul 2019

Vizualizeaza

2

HCL 24/13.03.2020 privind acutalizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului publical comunei Gheraesti, judetul Neamt, administrat de catre  SC APAVITAL SA

Vizualizeaza

3

HCL 25/25.03.2020 privind validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

4

HCL 26/25.03.2020 privind completarea componentei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

5

HCL 27/25.03.2020 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale aprobate la nivelul comunei Gheraesti, judetul Neamt, pentru anul 2020

Vizualizeaza

6

HCL 28/25.03.2020 privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului Comunei Gheraesti, pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Vizualizeaza

7

HCL 29/25.03.2020 pentru completarea si modificarea anexei la HCL 1/29.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual, familia ocupationala "Administratie", din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gheraesti, judetul Neamt, pe anul 2020

Vizualizeaza

8

HCL 30/25.03.2020 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA - IFN, aprobarea platii comisionului de garantare

Vizualizeaza

9

HCL 31/25.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

apr 2020

Vizualizare

1

HCL 33/29.04.2020 privind aprobarea modului de intocmire, completare si tinere la zi a Registrului Agricol al Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 34/29.04.2020 privind actualizarea/modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.36

Vizualizeaza

3

HCL 35/29.04.2020 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Vizualizeaza

4

HCL 36/29.04.2020 pentru modificarea anexei 1 la HCL 104/27.11.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2020

Vizualizeaza

5

HCL 37/29.04.2019 privind aprobarea contului de executie bugetara pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetutui local al comunei Gheraesti, judetul Neamt, la data de 3l martie 2020

Vizualizeaza

6

HCL 38/29.04.2019 privind rectificarea bugetului local si modificarea Listei obiectivelor de investitii, pe anul 2020

Vizualizeaza

7

HCL 39/29.04.2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale" , in Comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 40/29.04.2019 privind stabilirea de masuri necesare pentru desfasurarea in bune conditii a sedintelor consiliului local al Comunei Gheraesti, prin utilizarea de mijloace electronice

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

mai 2020

Vizualizare

1

HCL 43/27.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Vizualizeaza

2

HCL 44/27.05.2020 privind acvordarea unui mandat special

Vizualizeaza

3

HCL 45/27.05.2020privind aprobarea devizului general pentru alimentare cu energie electrica SPAU1 si SPAU4 in cadrul proiectului "Extindere retea de canalizare in satul Gheraesti, judetul Neamt si extindere retea de alimentare cu apa in satul Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 46/27.05.2020 privind aprobarea realizarii investitiei "Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in satele Gheraestii Noi si Tetcani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 47/27.05.2020 privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitie "Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in satele Gheraestii Noi si Tetcani, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 48/27.05.2020 privind aprobarea realizarii investitiei "Modernizare drumuri comunale in comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

7

HCL 49/27.05.2020 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Modernizare drumuri comunale in comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

8

HCL 50/27.05.2020privind participarea Comunei Gheraesti in cadrul Programului de finantare pentru inlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie electrica cu corpuri de iluminat cu LED finantat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - denumit in continuare PROGRAM

Vizualizeaza

9

HCL 51/27.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

10

HCL 41/12.05.2020 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investitii "Lucrari de bransare la reteaua electrica WIFI", in Comuna Gheraesti

Vizualizeaza

11

HCL 42/12.05.2020 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investitii  "Lucrari de bransare la reteaua electrica WIFI", in Comuna Gheraesti

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

iunie2020

Vizualizare

1

HCL 52/24.06.2020 privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investilii "PROIECTARE SI CONSTRUIRE SANTURI BETONATE PE STRADA COBZARU, INTRE STRADA BUJORULU SI STRADA ANDIVEI,IN SATUL GHERAESTI, COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

2

HCL 53/24.06.2020 privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane, materiare si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2020

Vizualizeaza

 

3

 

HCL 54/24.06.2020 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea F.N.G.C.I.M.M. SA - IFN

si aprobarea platii comisionului de garantare

Vizualizeaza

 

 

4

HCL 55/24.06.2020 privind modificarea bugetului local pe anul 2020 prin virari de credite bugetare intre capitole si pe trimestre

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

Iulie 2020

Vizualizare

1

HCL 56/13.07.2020 pentru aprobarea devizului general privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie "Extindere retea de apa si canalizare pe Aleea Stadionului, strada Familiei, Aleea Eroilor, strada Bujorului si Aleea Teilor" in satul Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 57/13.07.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Vizualizeaza

3

HCL 58/29.07.2020 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obigatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre constribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Gheraesti

Vizualizeaza

4

HCL 59/29.07.2020 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul II 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

5

HCL 60/29.07.2020 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

6

HCL 61/29.07.2020 pentru insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali in semestrul I anul 2020

Vizualizeaza

7

HCL 62/29.07.2020 privind aprobarea numarului de posturi, a organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Gheaesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 63/29.07.2020 privind schimbarea denumirii concesionarului in contractul de concesiune nr. 39/21.02.2013

Vizualizeaza

9

HCL 64/29.07.2020 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 193/27.11.2014

Vizualizeaza

10

HCL 65/29.07.2020 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investitii " Construire rampe acces pentru persoane cu handicap in locurile publice din Comuna Gheraesti"

Vizualizeaza

11

HCL 66/29.07.2020 privind repartizarea sumei de 150 000 lei pentru cultele religioase, din comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

12

HCL 67/29.07.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta

Vizualizeaza

13

HCL 68/29.07.2020 privind aprobarea Actului Aditional nr.37 la Contractul de delegare nr.48/2009 ce cuprinde modificarea pretului pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita, a pretului pentru apa industriala, a tarifului pentru canalizare si a tarifului pentru epurare, pentru intreaga arie de operare

Vizualizeaza

14

HCL 69/29.07.2020 privind aprobarea Planului tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024

Vizualizeaza

 

 

 

 

 
 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

august2020

Vizualizare

1

HCL 70/07.08.2020 privind rectificarea bugetului local si modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2020

Vizualizeaza

2

HCL 71/31.08.2020  privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2550/15.12.1997

Vizualizeaza

3

HCL 72/31.08.2020 privind aprobarea prelungirii, prin act aditional, a contractului de inchiriere nr. 140/29.06.2015

Vizualizeaza

4

HCL 73/31.08.2020 privind exprimarea acordului de principiu referitor la concesionarea directd a unui teren din proprietatea privata a Comunei Gheraesti, in suprafata de 93 mp, situat in intraviranul satului Gheraesti, str. Moldovei nr. 16, judetut Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 74/31.08.2020 privind rectificarea bugetului local peanul 2020

Vizualizeaza

 

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

sept 2020

Vizualizare

1

HCL 76/10.09.2020 privind alegerea președintelui de ședință

Vizualizeaza

2

HCL 77/10.09.2020 privind aprobarea neasumării responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente programului pentru școli al României, în perioada 2017 2023, și a contractelor a codurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul unității administrativ-teritoriale comuna Gheraești, județul Neamț

Vizualizeaza

3

HCL 78/10.09.2020 privind alocarea unor fonduri pentru susținerea activității sportive, Asociației Sportive Scolare "Cutezătorii", județul Neamț

Vizualizeaza

4

HCL 79/10.09.2020 Privind repartizarea sumei de 10.000 de pentru Parohia Ortodoxă, din comuna Gherăești, județul Neamț

Vizualizeaza

5

HCL 80/10.09.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Gherăești, în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale, comuna Gherăești

Vizualizeaza

6

HCL 81/23.09.2020 privind aprobarea numarului de curse, repartizarea copiilor navetisti pe curse si orarul microbuzului scolar

Vizualizeaza

7

HCL 82/23.09.2020 privind modificarea bugetului local pe anul 2020 si a listei cu obiectivele de investitii

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL luna noiembrie 2020

Pdf

1

HCL 83/13.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 84/13.11.2020 privind aprobarea numarului si denumirii comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Gheraesti

Vizualizeaza

3

HCL 85/13.11.2020 privind aprobarea componentei Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Gheraesti

Vizualizeaza

4

HCL 86/16.11.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul "Achizitie echipamente IT pentru sprijinirea sistemului educational din comuna Gheraesti, judetul Neamt, in contextul pandemiei cu virsul SARS-COV2" si indicatorilor tehnico-economici pentru aceasta investitie

Vizualizeaza

5

HCL 87/16.11.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Gheraesti, comuna Gheraesti

Vizualizeaza

 

  

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 22 guests online