April 24, 2018, 3:38 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home HCL Gheraesti 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GHERAESTI

DIN ANUL 2018

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

Ianuarie 2018

Vizualizare

1

HCL 1/19.01.2018 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT" din zona 2, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2018 pentru modificarea si completarea anexei 1 la HCL nr. 129/29.11 .2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2018 pentru respingerea proiectului de hotarare privind modificarea taxei pentru deseuri menajere persoanelor care muncesc si locuiesc in strainatate, dar au proprietati pe raza comunei Gheraesti

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2018 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2018 privind exprimarea acordului de principiu referitor la vanzarea terenului in suprafata de 309 mp, situat in intravilanul satului Gheraesti, fundatura Morii, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2018 privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat in anul 2018

Vizualizeaza

7

HCL 7/31.01.2018 privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2018 privind acordarea unor drepturi personalului din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Gheraesti, in anul 2018

Vizualizeaza

9

HCL 9/31.01.2018 privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Gheraesti, judetul Neamt"  si a "Planului de evacuare in cazul situatiilor de urgenta" pentru anul 2018

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

februarie 2018

Vizualizare

1

HCL 10/14.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 11/14.02.2018 privind infiintarea serviciului public de distributie a gazelor naturale in comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

martie 2018

Vizualizare

1

HCL 12/21.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 13/21.03.2018 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Gheaesti, judetul Neamt, pe anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 14/21.03.2018 privind aprobarea statutului comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 15/21.03.2018 pentru aprobarea "Regulamentului privind vinzarea bunurilor imobile - terenuri si constructii, proprietatea privata a comunei Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 16/21.03.2018 pentru respingerea proiectului de hotarare privind exprimarea  acordului de principiu pentru cesionarea in favorea bancii a compensatiilor, despagubirilor pentru constructia edificata pe terenul concesionat, contract nr. 2011/09.07.2013 concesionar S.C "SEBIMAR COM" S.R.L

Vizualizeaza

6

HCL 17/21.03.2018 pentru respingerea proiectului de hotarare privind acordul de principiu  pentru vanzarea unor terenuri concesionate, apartinand domeniului privat, situate in strada Vasile Alecsandri, sat Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt, proprietarului de constructii edificate

Vizualizeaza

7

HCL 18/21.03.2018 pentru respingerea proiectului de hotarare privind acordul de principiu  pentru vanzarea unui bun imobil - apartament , situat in str Vasile Alecsandri, nr99, sat Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 19/21.03.2018 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniului privat al comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 20/21.03.2018 privind exprimarea acordului pentru tranzitare teren apartinand domeniului privat al Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 21/21.03.2018 privind aprobarea infiintarii Ansamblului Folcloric " Lunca Moldovei"

Vizualizeaza

11

HCL 22/21.03.2018 privind insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali in anul 2017

Vizualizeaza

12

HCL 23/21.03.2018 privind aprobarea "Regulamentului de pasunat pe teritoriul administrativ al comunei Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

13

HCL 24/21.03.2018 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie "Acoperis terasa Sala de Festivitati"

Vizualizeaza

14

HCL 25/21.03.2018 referitoare la modificarea si completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009' prin Actul Aditional nr. 23

Vizualizeaza

15

HCL 26/21.03.2018 referitoare la modificarea si completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr. 24

Vizualizeaza

16

HCL 27/21.03.2018 privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 760 mp, teren intravilan, din proprietatea privata a comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza