December 1, 2020, 8:45 pm
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home HCL Gheraesti 2018

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL GHERAESTI

DIN ANUL 2018

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

Ianuarie 2018

Vizualizare

1

HCL 1/19.01.2018 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT" din zona 2, judetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2018 pentru modificarea si completarea anexei 1 la HCL nr. 129/29.11 .2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2018 pentru respingerea proiectului de hotarare privind modificarea taxei pentru deseuri menajere persoanelor care muncesc si locuiesc in strainatate, dar au proprietati pe raza comunei Gheraesti

Vizualizeaza

4

HCL 4/31.01.2018 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL 5/31.01.2018 privind exprimarea acordului de principiu referitor la vanzarea terenului in suprafata de 309 mp, situat in intravilanul satului Gheraesti, fundatura Morii, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 6/31.01.2018 privind aprobarea Planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de venit minim garantat in anul 2018

Vizualizeaza

7

HCL 7/31.01.2018 privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

8

HCL 8/31.01.2018 privind acordarea unor drepturi personalului din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Gheraesti, in anul 2018

Vizualizeaza

9

HCL 9/31.01.2018 privind aprobarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Gheraesti, judetul Neamt"  si a "Planului de evacuare in cazul situatiilor de urgenta" pentru anul 2018

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

februarie 2018

Vizualizare

1

HCL 10/14.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 11/14.02.2018 privind infiintarea serviciului public de distributie a gazelor naturale in comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

martie 2018

Vizualizare

1

HCL 12/21.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 13/21.03.2018 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Gheaesti, judetul Neamt, pe anul 2017

Vizualizeaza

3

HCL 14/21.03.2018 privind aprobarea statutului comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 15/21.03.2018 pentru aprobarea "Regulamentului privind vinzarea bunurilor imobile - terenuri si constructii, proprietatea privata a comunei Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 16/21.03.2018 pentru respingerea proiectului de hotarare privind exprimarea  acordului de principiu pentru cesionarea in favorea bancii a compensatiilor, despagubirilor pentru constructia edificata pe terenul concesionat, contract nr. 2011/09.07.2013 concesionar S.C "SEBIMAR COM" S.R.L

Vizualizeaza

6

HCL 17/21.03.2018 pentru respingerea proiectului de hotarare privind acordul de principiu  pentru vanzarea unor terenuri concesionate, apartinand domeniului privat, situate in strada Vasile Alecsandri, sat Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt, proprietarului de constructii edificate

Vizualizeaza

7

HCL 18/21.03.2018 pentru respingerea proiectului de hotarare privind acordul de principiu  pentru vanzarea unui bun imobil - apartament , situat in str Vasile Alecsandri, nr99, sat Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 19/21.03.2018 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniului privat al comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 20/21.03.2018 privind exprimarea acordului pentru tranzitare teren apartinand domeniului privat al Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 21/21.03.2018 privind aprobarea infiintarii Ansamblului Folcloric " Lunca Moldovei"

Vizualizeaza

11

HCL 22/21.03.2018 privind insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali in anul 2017

Vizualizeaza

12

HCL 23/21.03.2018 privind aprobarea "Regulamentului de pasunat pe teritoriul administrativ al comunei Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

13

HCL 24/21.03.2018 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie "Acoperis terasa Sala de Festivitati"

Vizualizeaza

14

HCL 25/21.03.2018 referitoare la modificarea si completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009' prin Actul Aditional nr. 23

Vizualizeaza

15

HCL 26/21.03.2018 referitoare la modificarea si completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr. 24

Vizualizeaza

16

HCL 27/21.03.2018 privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 760 mp, teren intravilan, din proprietatea privata a comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 
 
 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

aprilie 2018

Vizualizare

1

HCL 28/18.04.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 29/18.04.2018 privind efectuarea unor cheltuieli din bugetul local pe anul 2018 pentru organizarea evenimentului "Gheraesti - vatra jertfelnica a Romaniei (1918 - 2018) in comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 30/18.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie "Achizitie utilaj specializat", conform anexei III la Contractul de finantare nr. C1920074X201012900055/27.03.2018

Vizualizeaza

4

HCL 31/18.04.2018 privind constatarea producerii efectelor avizului conform nr. 9836/08.08.2017 pentru schimbarea destinatiei unor imobile apartinand domeniului public  al Comunei Gheraesti, din imobile cu destinatie de unitati de invatamant, in imobile cu alta destinatie

Vizualizeaza

5

HCL 32/18.04.2018 privind propunerea schimbarii unor imobile apartinand domeniului public al al Comunei Gheraesti, din imobile cu destinatie de unitati de invatamant, in imobile cu alta destinatie

Vizualizeaza

6

HCL 33/18.04.2018 privind Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum si modificarea Contractului de delegarea a gestiunii servciciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 , prin Actul aditional nr 25

Vizualizeaza

7

HCL 34/27.04.2018 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul Primariei Comunei Gheraesti

 Vizualizeaza

8

HCL 35/27.04.2018 privind propunerea schimbarii destinatiei unor imobile aprtinand domeniului public  al Comunei Gheraesti, din imobile cu destinatia de unitati de invatamant in imobile cu alta destinati

Vizualizeaza

9

HCL 36/27.04.2018 privind aprobarea sumei de 31500 lei pentru sarbatorirea zilei satelor componente ale comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 37/27.04.2018 privind acordarea unui ajutor financiar

Vizualizeaza

11

HCL 38/27.04.2018  privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Extindere retea alimentare cu apa si canalzare in satele Tetcani si Gheraestii Noi"

Vizualizeaza

12

HCL 39/27.04.2018 privind efectuarea unor cheltuieli din bugetul local pe anul 2018

Vizualizeaza

13

HCL 40/27.04.2018 pentru modificarea anexei 1 la HCL nr45 din 03.07.2015 privind reglementarea acordarii ajutoarelor de urgenta si de ajutoarelor de inmormantare

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

mai 2018

Vizualizare

1

HCL 41/10.05.2018 privind acordarea "Diplomei de onoare" si a unui sprijin financiar cuplurilor care sarbatoresc in anul 2018 50 de ani de ani de la casatorie

Vizualizeaza

2

HCL 42/10.05.2018 privind alocarea sumei de 160000 lei pentru cultele religioase, din comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 43/10.05.2018 privind acordarea unui sprijin financiar pentru sustinerea activitatii sportive Clubului Sportiv "Biruinta" si Asociatia Sportiva Scolara "CUTEZATORII" din comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

4

HCL 44/10.05.2018 privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

5

HCL 45/29. 05.2018 privind incetarea mandatului de consilier local domnului IORGA VASILE

Vizualizeaza

6

HCL 46/29. 05.2018 privind validarea unui mandat de consilier local

Vizualizeaza

7

HCL 47/29. 05.2018 privind completarea componen[ei comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

8

HCL 48/29. 05.2018 pentru modificarea HCL nr 24 din 21 03 2018 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie "Acoperis terasa Sala de Festivitati"

Vizualizeaza

9

HCL 49/29. 05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultati din  studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie "Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in satele Tetcani si Gheraestii Noi, judetul Neamt"

Vizualizeaza

10

HCL 50/29. 05.2018 privind modificarea HCL nr. 1 din 19.01.2018 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activiteti componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", din Zona 2, judetul Neamt

Vizualizeaza

11

HCL 51/29. 05.2018 privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Gheraesti, judetul Neamt, pe anul 2018

Vizualizeaza

12

HCL 52/29. 05.2018 scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

Vizualizeaza

13

HCL 53/29. 05.2018 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si finaciare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2018

Vizualizeaza

14

HCL 54/29. 05.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Gheraesti, judetul Neamt, pentru anul 2018

Vizualizeaza

15

HCL 55/29. 05.2018 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018 - 2022

Vizualizeaza

16

HCL 56/29. 05.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimirii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Bozieni-jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr. 21 si nr.22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS

Vizualizeaza

17

HCL 57/29. 05.2018 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii de canalizare nr.48/2009 prin Actul serviciilor publice de alimentare cu apa si Actul Aditional nr. 26

Vizualizeaza

18

HCL 58/29. 05.2018 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniului privat al comunei GHERAESTI, judetul Neamt

Vizualizeaza

19

HCL 59/29. 05.2018 privind modificarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

20

HCL 60/29. 05.2018 privind aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

21

HCL 61/29. 05.2018 pentru respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea cainilor comunitari

Vizualizeaza

22

HCL 62/29. 05.2018 pentru respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea incheierii de protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a cainilor fara  stapan

Vizualizeaza

23

HCL 63/29. 05.2018 privind alocarea din bugetul local al comunei Gheraesti, a sumei de 9.950 lei pentru Ansamblul Folcloric "Lunca Moldovei"

Vizualizeaza

24

HCL 64/29. 05.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 
 
 
 
 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

iunie 2018

Vizualizare

1

HCL 65/11.06.2018 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli, din bugetul local pe anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 66/28.06.2018 privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "EXTINIDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT"

Vizualizeaza

3

HCL 67/28.06.2018 pentru modificarea HCL nr15/21.03.2018 privind aprobarea "Regulamentului privind vanzarea bunurilor imobile - terenuri si constructii, proprietatea privata a comunei Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 68/28.06.2018 privind vanzarea prin licitatie publica, in conditiile legii, a unui imobil teren in suprafata de 309.00 mp teren intravilan, situat in Sat Gheraesti, comuna Gheraesti, Judetul Neamt din domeniul privat al Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

5

HCL 69/28.06.2018 privind exprimarea acordului de principiu referitor la concesionarea prin licitatie publica a unui teren din proprietatea privata a Comunei Gheraesti, in suprafata de 70 mp, situat in intravilanul satului Gheraesti, str. Vasile Alecsandri nr. 99, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 70/28.06.2018 de completare a anexei la HCL nr 41/10.05.2018 privind acordarea "Diplomei de onoare" si a unui sprijin financiar cuplurilor care sarbatoresc in anul 2018, 50 de ani de la casatorie

Vizualizeaza

7

HCL 71/28.06.2018 pentru modificarea H.C.L nr. 19/21.03.2018 privind completarea bunurilor si actualizarea inventarului ce alcatuiesc domeniului privat al comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 72/28.06.2018 privind luarea de act de starea de incompatibilitate a domnului Iliesi Aurel si incetarea de drept a mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

iulie 2018

Vizualizare

1

HCL73/31.07.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS de aderare referitor la cererea de aderarre a Comunei Poienari, judetul Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIs si aprobarea Actelor Aditionale nr. 23 si nr. 24 aa Actul constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS

Vizualizeaza

2

HCL74/31.07.2018 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009,prin Actul Aditional nr. 28

Vizualizeaza

3

HCL75/31.07.2018 privind aprobarea realizarii investitiei "Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in satele Tetcani si Gheraestii Noi, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL76/31.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OG nr.21/2002, privind normele de gospodarire comunala, pe teritoriul Comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

5

HCL77/31.07.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Gheraesti judetul Neamt, la data de 30 iunie 2018

Vizualizeaza

6

HCL78/31.07.2018 privind organizarea evenimentului sportiv "Crosul verii -  2018" - editia a II-a

Vizualizeaza

7

HCL79/31.07.2018 privind aprobarea taxei pentru oficierea casatoriei in afara sediului Serviciului de Stare Civila din cadrul Primariei Comunei Gheraesti

 Vizualizeaza

8

HCL80/31.07.2018 privind modificarea denumirii unei investitii cuprinsa in lista obiectivelor de investitii pe anul 2018

Vizualizeaza

9

HCL81/31.07.2018 privind modificarea HCL nr 15/21.03.2018 privind aprobarea "Regulamentului privind vanzarea bunurilor imobile - terenuri si constructii, proprietatea privata a comunei Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

10

HCL82/31.07.2018 pentru completarea articolelor nr.6 si 7 la HCL nr.68/28 iunie 2018 privind vanzarea prin licitatie publica, in conditiile legii, a unui nimobil teren in suprafata de 309 mp teren intravilan, situat in sat Gheraesti, comuna Gheraesti, judetul Neamt din domeniul privat al Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

11

HCL83/31.07.2018 privind aprobarea raportului de evaluare , a studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 70 mm teren din domeniul privat al comunei , situat in Intravilanul satului Gheraesti, str. Vasile Alecsandri, nr 99, comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

12

HCL84/31.07.2018 pentru insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali in semestrul I anul 2018

Vizualizeaza

13

HCL85/31.07.2018 privind stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul I anul 2018 si stabilirea  masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Vizualizeaza

14

HCL86/31.07.2018 privind modul de organizare a apararii impotriva incendiilor in comuna Gheraesti

Vizualizeaza

15

HCL87/31.07.2018 privind respingerea unei plangeri prealabile

Vizualizeaza

16

HCL88/31.07.2018 privind aprobarea propunerii de trecere in proprietatea privata a unei suprafete de teren

Vizualizeaza

17

HCL89/31.07.2018 privind exprimarea unui acord de principiu pentru realizarea obiectivului de investitie "Construire teren sintetic de sport"

Vizualizeaza

18

HCL90/31.07.2018 privind adoptarea unor masuri pentru asigurarea salubrizarii comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 
 
 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

august 2018

Vizualizare

1

HCL91/28.08.2018 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Construire teren sintetic de sport"

Vizualizeaza

2

HCL92/28.08.2018 privind aprobarea obiectivului de investitie "Tamplarie terasa Sala de Festivitati"

Vizualizeaza

3

HCL93/28.08.2018 privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitie  "REPARATII PODETE SI SANTURI "

Vizualizeaza

4

HCL94/28.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizeaza

5

HCL95/28.08.2018 privind aprobarea valorii neeligibile in suma totala de 318.607,78 lei aferenta proiectului de  investitie: "EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN SATUL GHERAESTI, JUDETUL NEAMT SI EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL GHERAESTI, COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT", finantata prin FEADR Submasura 7.2 PNDR -Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale"

Vizualizeaza

6

HCL96/28.08.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

 
 
 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

sept 2018

Vizualizare

1

HCL97/27.09.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL98/27.09.2018 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie: "Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in satele Tetcani si Gheraesti Noi, judetul Neamt"

Vizualizeaza

3

HCL99/27.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Gheraesti, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Gheraesti

Vizualizeaza

4

HCL100/27.09.2018 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea cainilor comunitari

Vizualizeaza

5

HCL101/27.09.2018 privind aprobarea incheierii de protocoale de colaborare privind prestarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan

Vizualizeaza

 
 
 

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

oct 2018

Vizualizare

1

HCL 102/16.10.2018 privind aprobarea schimbarii destinatiei unei parti din imobilul situat în satul Tetcani, str. Alexandru loan Cuza nr. 16, comuna Gheraesti, judetul Neamt, în care a functionat Scoala Tetcani

Vizualizeaza

2

HCL 103/16.10.2018 privind completarea Si actualizarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniului privat al comunei GHERAESTI, judetul Neamt

Vizualizeaza

3

HCL 104/16.10.2018 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Modernizarea retelei de iluminat public in comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 105/16.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici si a valorii totale a obiectivului de investitie "Modernizarea retelei de iluminat public in comuna Gheraesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 106/17.10.2018 pentru modificarea art.4 din H.C.L nr. 11 din 14.02.2018 privind infiintarea serviciului public de distributie a gazelor naturale in comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

 
 
 

 
 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

noiembrie 2018

Vizualizare

1

HCL 107/16.11.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Ion Creanga, jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi -ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr. 25 si nr.26 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS

Vizualizeaza

2

HCL 108/16.11.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Gheraesti, judetul Neamt, la data de 30 septembrie 2018

Vizualizeaza

3

HCL 109/16.11.2018 privind aprobarea pretului de adjudecare obtinut in urma licitatiei publice organizata pentru vanzarea suprafetei de 309 mp teren intravilan, din domeniul privat al Comunei Gheraesti

Vizualizeaza

4

HCL 110/16.11.2018 privind acordarea de daruri copiilor inscrisi in anul scolar 2018 – 2019, la toate scolile, gradinitele de pe raza comunei Gheraesti, cu ocazia sarbatorilor de iarna (Craciun si Anul Nou)

Vizualizeaza

5

HCL 111/16.11.2018 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Extindere sistem de supraveghere video, obiectiv Primaria Comunei Gheraesti", in Comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

6

HCL 112/16.11.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

7

HCL 113/16.11.2018 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Extindere sistem de supraveghere video, obiectiv Terenul sintetic de sport", in Comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

8

HCL 114/16.11.2018 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local pe anul 2018

Vizualizeaza

9

HCL 115/16.11.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a "Bazei sportive - teren sintetic de sport" din satul Gheraesti, Comuna Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 116/16.11.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizeaza

11

HCL 117/16.11.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul 2019

Vizualizeaza

12

HCL 118/16.11.2018 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie: "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Gheraesti, Judetul Neamt"

Vizualizeaza

13

HCL 119/16.11.2018 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local pe anul 2018, pentru membrii Clubului “ROBOCODE KIDS” Gheraesti

Vizualizeaza

14

HCL 120/16.11.2018 privind exprimarea acordului de principiu privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parti din imobilul apartinand domeniului public al Comunei Gheraesti, judetul Neamt din incinta Scolii Primare din satul Tetcani, in vederea utilizarii pentru desfasurarea unor activitati de productie

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL Gheraesti pe luna

decembrie 2018

Vizualizare

1

HCL 121/05.12.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizeaza

2

HCL 122/18.12.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizeaza

3

HCL 123/21.12.2018 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular in Comuna Gheraesti, judetul Neamt pentru anul scolar 2019 - 2020

Vizualizeaza

4

HCL 124/21.12.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Gheraesti, judetul Neamt, pentru anul 2019

Vizualizeaza

5

HCL 125/21.12.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor  la cererea de aderare a Com. Stanita, jud Neamt, la Asociatia Regionala de Apa Canal Iasi - ARSACIS si aprobarea Actelor aditionale nr.27 si nr.28 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS

Vizualizeaza

6

HCL 126/21.12.2018 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.29

Vizualizeaza

7

HCL 127/21.12.2018 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a unei parti din imobilul situat in satul Tetcani, str Alexandru Ioan Cuza, nr.16, apartinanad domeniului public al comunei Gheraesti, in care a functionat Scoala Tetcani

Vizualizeaza

8

HCL 128/21.12.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice locale, precum si pentru personalul contractual din acadrul aparatului de speciialitate al primarului comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

9

HCL 129/21.12.2018 privind modificarea, completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Gheraesti, judetul Neamt

Vizualizeaza

10

HCL 130/21.12.2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Gheraesti

Vizualizeaza

11

HCL 131/21.12.2018 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local pe anul 2018

Vizualizeaza

 
 
 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 21 guests online