December 1, 2020, 8:09 pm
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Home Gradinita Sfanta Familie
Gradinita Sfanta Familie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADINITA "SFANTA FAMILIE " GHERAESTI

Grădiniţa particulară cu Program Normal şi Prelungit "Sfânta Familie", din satul Gherăeşti, comuna Gherăeşti, Judeţul Neamţ a fost înfiinţată în anul 2002. A fost construită cu finanţare din partea Episcopiei Romano - Catolice de Iaşi şi are ca principal obiectiv de activitate instruirea şi educarea copiilor de 3 -6/7 ani în vederea integrării cu succes în activitatea şcolară.

În această instituţie preşcolară se urmăreşte dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copilului preşcolar pentru formarea unei personalităţi autonome şi creative în conformitate cu Legea Învăţământului 84/1995. Grădiniţa este finanţată din surse interne şi externe destinate a ameliora condiţiile de viaţă şi educaţie ale copiilor din satul Gherăeşti.

Grădiniţa cu program normal şi prelungit "Sfânta Familie" oferă o educaţie specifică grupei de vârstă căreia i se adresează în conformitate cu legislaţia în vigoare, programei preşcolare, planurilor de învăţământ aprobate de M.E.C. şi particularităţilor individuale ale copiilor.

Grădiniţa  funcţionează cu autorizarea de încredere emisă de Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar (C.N.E.A.I.P) organism dependent de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pe baza deciziei nr. 818 din 09.09.2005, emisă de Inspectoratul şcolar al judeţului Neamţ.

In anul şcolar 2008-2009, Grădiniţa v-a fi evaluată în vederea acreditării de către ARACIP (Agenţia Română a Asigurării Calităţii Invăţămantului Preunuversitar).

Calitatea este unul dintre obiectivele pe care grădiniţa noastră şi le propune ca fiind permanente. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale trebuie să fie centrată pe rezultatele învăţării, rezultate exprimate în termeni de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi aptitudini.

MISIUNE

Grădiniţa particulară cu Program Normal şi Prelungit "Sfânta Familie", din Gherăeşti, în acţiunea sa educativă se bazează pe concepţia dezvoltării copiilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectând drepturile copilului şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestuia. Prin toată activitatea educativă a grădiniţei se urmăreşte:
- creşterea armonioasă şi dezvoltarea personalităţii copilului în spiritul valorilor umane;
- pregătirea preşcolarilor la standarde de calitate pentru integrarea cu uşurinţă în clasa I.
- adaptarea curriculum-ului la cerinţele naţionale şi europene;
- dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului în raport cu aptitudinile şi interesele manifestate de acesta.

Grădiniţa funcţionează pe principii nediscriminatorii şi nonprofit.

Misiunea noastră este de a forma oameni care să trăiască după valorile umane şi creştine punând accent pe respect, solidaritate, toleranţă, cinste.

VIZIUNE, VALORI

Nu vrem să fim o grădiniţă de elită. Dar în schimb dorim să oferim o educaţie de elită.

Ne angajăm în:
-asigurarea unui act educaţional, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare;
-însuşirea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practica necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;
-însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale;
-educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii;
-asigurarea părinţilor că educaţia copiilor se face într-un mediu sigur.

Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit "Sfânta Familie" este locul minunat în care dorim ca preşcolarii să înveţe jucându-se.  

Mediul educaţional de aici este unul îmbietor, calm, liniştit şi plăcut deoarece personalul didactic care înconjoară copiii a făcut din dragostea faţă de ei o vocaţie, acceptând că binele copilului este menirea lor în viaţă.

Grădiniţa s-a deschis la 15 septembrie 2008 şi are o bază didactico-materială adecvată desfăşurării unui proces instructiv-educativ modern şi de calitate. În activitatea didactică se utilizează strategii didactice moderne, metode de învăţare activă, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea, viaţa practică, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii şi adulţii.

ACTIVITATI

In grădiniţă se asigură un program educaţional ce respectă planul de învăţământ şi programa activităţilor instructiv - educative în vigoare.

Educatoarele sunt preocupate să adapteze activităţile desfăşurate particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia.

a) curriculum nucleu
- activităţi instructiv educative proiectate, organizate şi desfăşurate cu respectarea numărului de activităţi prevăzute în planul de învăţământ aprobat de MECT şi nivelului de vârstă;
- un învăţământ global, integrat şi creativ care are la bază interesul copiilor;
- ontinuitate în acelaşi ciclu curricular;
- şanse egale pentru toţi copiii la instruire şi la educaţie;
- un sistem educaţional deschis spre modernizare, spre viitor;
- strategii didactice activ - participative, bazate pe joc, care să determine copilul să ia parte activ la propria sa formare;
- jocul utilizat ca mijloc de socializare, de cunoaştere a lumii, a mediului natural, social şi cultural, de comunicare;
- utilizarea jocului, ca activitate fundamentală a copilului, care îi formează deprinderi şi priceperi care prefigurează personalitatea în formarea acestuia;
- activităţi dinamice atât în clasă cât şi în aer liber, interesante şi relaxante;
- flexibilitate şi creativitate în proiectarea didactică, cu scopul de a face învăţarea individualizată, centrată pe copil;
- folosirea în cadrul activităţilor a materialelor didactice şi mijloacelor de învăţământ moderne;

b) curriculum la decizia grădiniţei ( activităţi opţionale)
- învăţământ diversificat ce stimulează rute individuale de învăţare;
- valorificarea intereselor şi aptitudinilor manifestate de copii:
- ne jucăm, ne distrăm, jucării confecţionăm;
- creativitate şi fantezie;
- dans aerobic;
- educatie religioasă;
- limba engleză:

c) activităţi extracurriculare
- organizarea unor activităţi în parteneriat cu organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, comunitatea locală, Biserica, alte unităţi şcolare;
- implicarea pe scară largă a părinţilor;
- gama diversificată de activităţi şi jocuri:
- plimbări, vizite, excursii;
- concursuri tematice;
- activităţi în colaborare cu şcoala;
- organizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor;
- serbări;

d) proiecte şi programe în care este implicată grădiniţa - "Un copil, un copac, o floare"; - "Copilul, zâmbet şi culoare"; - "Comoara din deşeuri".

Grădiniţa funcţionează între orele 7.30 - 12.00 program normal astfel:
8.00 - 9.00 - jocuri şi activităţi la alegerea copiilor, libere, creative;
9.00 - 9.30 - activităţi de învăţare dirijată ( activităţi comune);
9.30 - 10.00 - gustarea;
10.30 - 11.00 - activităţi de învăţare dirijată ( activităţi comune)
11.00 - 12.00 - activităţi opţionale, jocuri şi activităţi la alegerea copiilor .


Program prelungit 12.00-16.00
12.30 -13.30 - prânzul;
13.30- 15.00 - odihnă;
15.00 -16.00 - activităti recreative şi de relaxare.

GRĂDINIŢA "SFÂNTA FAMILIEI"

Adresa : Str. Familiei, nr. 28 , com. Gherăeşti,  jud. Neamţ

Tel. 0233/746017

E-mail: horvatregina@ yahoo.it

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 4 guests online