December 14, 2017, 12:14 am
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home

R E G U L A M E N T U L   DE  ORGANIZARE  SI  FUNCTIONARE  A

CONSILIULUI   LOCAL  AL  COMUNEI  GHERAESTI


CAPITOLUL I  Dispozitii generale

ART.1

(1) Prin alesi locali, in sensul prezentului Regulament , se inteleg consilierii locali  si consilierii judeteni, primarii, primarul general al municipiului Bucuresti, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene.Este asimilat consilierilor locali si delegatul satesc.

(2) Consilierii locali si consilierii judeteni, precum si primarii se aleg prin vot universal,egal,direct,secret si liber exprimat de catre catatenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala in care urmeaza sa-si exercite mandatul, potrivit Legii nr.67/2004pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Viceprimarii,   sunt alesi prin vot secret ,indirect, potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr.215/2001,cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Delegatul satesc se alege potrivit Legii nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART.2

 1. Participarea alesilor locali la activitatea autoritatilor administratiei publice locale

are caracter public si legitim, fiind in acord cu interesele generale ale colectivitatii in care isi exercita mandatul.

 1. In exercitarea mandatului, alesii locali sunt in exercitiul colectivitatii locale.

ART.3

In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, alesii locali indeplinesc o functie de autoritate publica si sunt ocrotiti de lege.

 

CAPITOLUL II  Constituirea Consiliului local


ART.4

(1)Constituirea Consiliilor locale se face in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, dupa indeplinirea prevederilor art.38 al.1 si 1(1) din Legea nr.334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale,  cu modificarile si completarile ulterioare, convocarea consilierilor se face de catre  prefect prin ordin.La sedinta de constituire pot participa  prefectul sau reprezentantul sau, precum si primarul chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.

(2) Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi.In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste trei zile se va organiza o noua sedinta.In acest scop, prefectul va emite un nou ordin de convocare.Daca nici de aceasta data nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi de catre Biroul electoral de circumscriptie,prefectul va face o noua convocare peste alte trei zile , emitand in acest scop un nou ordin.

(3)Daca nici la a treia convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la sedinta a consilierilor absenti.Daca absentele  nu au la baza motive temeinice, determinate de : boala    care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat ; deplasarea in strainatate in interes de serviciu; evenimente de forta majora, cum ar fi : inundatii sau alte catastrofe, care au impiedicat deplasarea, deces in familie sau alte situatii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarati alesi, care au lipsit nemotivat de la cele trei convocari anterioare.Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesati in instanta de contencios administrativin termen de 5 zile de la comunicare.Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.

(4) Inainte de emiterea ordinului prevazut la ali.(3) prefectul va verifica daca pe listele de candidati depuse de partidele politice, aliantele electorale ai caror consilieri declarati alesi au lipsit nemotivat mai multi supleanti.In caz afirmativ, prin acelasi ordin se va dispune organizarea unei noi sedinte de constituire la care vor fi convocati supleantii.

(5) Daca pe listele de candidati nu mai sunt supleanti sau acestia refuza, la randul lor, sa se prezinte la sedinta, prefectul va dispune  organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin.(3).Alegerile se vor organiza in conditiile Legii          nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare, in cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului si la acestea vor putea participa toate partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au depus intial liste de candidati, precu si candidati independenti care nu au fost declarati alesi la alegerile anterioare.

ART.5

La sedinta de constituire legal intrunita poate participa si primarul care a fost declarat ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata .

ART.6

(1) Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia, care il invita pe cel mai in varsta dintre consilieri, precum si pe cei doi asistenti ai acestuia sa preia conducerea lucrarilor sedintei.Asistenti ai presedintelui de varsta vor fi desemnati cei mai tineri consilieri.

(2) Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza, in timpul careia se constituie grupurile  de consilieri iar secretarul unitatii administrativ-teritoriale prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cale ale supleantilor lor, asa cum acestea au fost  primite de la biroul electoral de circumscriptie.Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile , potrivit legii, cu calitatea de consilier.

(3) Daca primarul declarat ales a candidat pentru functia de consilier si a obtinut mandatul , dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una dintre cele doua functii.

(4) Prevederile alin (3) se aplica numai in cazul in care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizata.

ART.7

(1)La reluarea lucrarilor consilierii declarati alesi vor alege prin vot deschis,exprimat prin ridicare de maini, o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri locali.Numarul membrilor comisiei se stabileste prin vot deschis, la propunerea presedintelui de varsta.Comisia este aleasa pe intreaga durata a mandatului.

(2) Desemnarea cadidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri constituite potrivit Capitolului III , art.13-16. Numarul de locuri cuvenite fiecarui grupse determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza .

(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual ,prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti, la sedinta de constituire, iar rezumatul va fi consemnat in hotararea nr.1.

ART.8

Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un presedinte si un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevazute la art.7 al(3) .

ART.9

(1) Dupa alegerea comisiei de validare se dispune o noua pauza , in timpul careia va fi examinata de catre comisie legalitatea alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor prezentate de presedintele de varsta , si vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. In acest scop se incheie un proces-verbal al carui model este prezentat in anexa nr.1.

(2) Daca primarul , al carui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de primar sau daca consilierii care detin functii incompatibile  opteaza in scris pentru renuntarea la functia de consilier, va fi examinat, in vederea validarii, dosarul supleantului,respectiv supleantilor de pe aceeasi lista, in ordinea in care cei in cayza au fost inscrisi pe lista de candidati.

(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca  acesta a constatat c au fost incalcate conditiile de eligibiliate stabilite expres prin lege sau daca alegerea sa facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral, potrivit  prevederilor Legii nr.67/2004 , pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Invalidarea mandatului se va propune si in cazurile prevazute la alin.(2) .

(4) Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa.

(5) In cazul in care pana la data validarii , un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat , urmand a fi validat primul sulpleant pe lista.

ART.10

(1)Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica ,prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezebti la sedinta.Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.

(2) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in hotararea nr.2 care se comunica de indata consilierilor care au absentat motivat.

ART.11

(1)Dupa validarea mandatelor a cel putin doua treimi din numarul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea urmatorului juramant : „Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna –credinta  tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei GHERAESTI. Asa sa-mi ajute Dumnezeu !”

(2)Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura : seceratul comunei va da citire juramantului, dupa care consilierii validati vor prezenta,in ordine alfabetica ,in fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia . Consilierul va pune mana stanga atat pe Constitutie cat si daca este cazul, pe biblie, va pronunta cuvantul”jur dupa care va semna juramantul de credinta care, va fi imprimat pe un formular special.

(3)Juramantul se semneaza in doua exemplare.Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare , iar al doilea se inmaneaza consilierului.

(4)Consilierii pot depune juramantul  fara formula religioasa.In caest caz juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.

(5)Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept, fapt care se consemneaza in procesul verbal al sedintei.In acest caz se va supune votului mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei elecotrale respective, daca pana la validarea mandatului partidele politice si aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid a consilierului in cauza.

(6)Potrivit art.34 ali.(2)  Consiliul local se declara legal constituit, daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramantul.Constituirea Consiliului local se constata prin hotarare , adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali validati.

ART.12

(1) Consilierii validati intra in dreptul deplinei exercitari a mandatului de la data declararii ca legal constituit a Consiliului din care face parte , potrivit Legii 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL III  Grupurile de consilieri


ART.13

(1)Consilierii se pot constitui in grupuri, in functie de  partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin 3 .

(2)Consilierii care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin.(1) pot constitui un grup prin asociere.

(3)Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritatii membrilor grupului.

ART.14

Prevederile art.13 alin.(1) se aplica si consilierilor independenti.

ART.15

Consilierii nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin un consilier .

ART.16

In cazul fuzionarii ,doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

 

CAPITOLUL IV Organizarea Consiliului local


SECTIUNEA I

Presedintele de sedinta

ART.17

(1)Dupa declararea consiliului local ca legal constituit, se procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta.Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie.Durata mandatului presednitelui de sedinta nu poate fi mai mare de trei luni.

(2)Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.

(3)Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in hotararea nr.4.

(4)Hotararile nr. 1-4 se semneaza de presedintele de varsta si de cei doi asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretar. Aceste hotarari au caracter constatator . Ele nu produc efecte juridice, neputand forma obiectul unor actiuni in justitie .

ART.18

 1. Presedintele de sedinta  exercita urmatoarele atributii principale:
  1. conduce sedintele consiliului local;
  2. supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii , cu precizare voturilor pentru ,a voturilor contra  si abtinerilor ;
  3. semneaza hotararile adoptate de consiliul local , chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul verbal;
  4. asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor;
  5. supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului;
  6. aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statultul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni.

(2)Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege de prezentul regulament – cadru sau insarcinari date de consiliul local.

SECTIUNEA  a II- a  Alegerea viceprimarului

ART.19

(1)Consiliul local alege din randul membrilor sai pe viceprimar, respectiv viceprimari.Alegerea se face prin vor secret.

(2)Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului , respectiv a viceprimarilor,  se face de catre oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.

(3)Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul careia se completeaza buletinele de vot.

(4)Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata , putandu-se folosi, la alegere, una dintre urmatoarele modalitati :

 1. fiecare consilier primeste un singur buletin de vot  pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor.Intrand in cabina, din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste sa-i aleaga. Pe buletin va ramane nebarat numele consilierului sau, dupa caz, al consilierilor pe care doreste sa –i aleaga votantul :
 2. pe buletinul de vot  se scrie cuvantul „DA” in dreptul numelui / numelor celui / celor pe care doreste sa il / sa –i voteze;
 3. alte modalitati, la alegerea consiliului.

(5)Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.

(6)In situatia in care se aleg doi viceprimari, sunt declarati alesi primii doi candidati care au obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.

(7)In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la alin.(5) se organizeza un al doilea tur de scrutin, in aceasi sedinta ,la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

ART.20

In caz de balotaj se va proceda un nou tur de scrutin , la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.

ART.21

Alegerea viceprimarului va fi consemnata in hotararea nr.5 a consiliului local. Prin aceeasi hotarare consiliul local ia act de incetarea mandatului de consilier al viceprimarului ,in locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, in situatia in care conducerea acestora confirma in scris ca persoana in cauza mai este membru al partidului respectiv.

ART.22

Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consilierului local.In cazul in care mandatul consilierului local inceteza inainte de expirarea duratei normle de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formaliate.

 

SECTIUNEA  a-3-a

Exercitarea mandatului de catre  viceprimar si de catre delegatul satesc

ART.23

(1) Viceprimarul intra in exercitarea mandatului dupa declararea lor, ca legal alesi, potrivit Legii nr. 215/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)Pe durata exercitarii mandatului ,viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia de consilier .

(3)Mandatul de viceprimar, poate inceta inainte de termen in urma eliberarii sau revocarii acestuia din functie, in conditiile Legii nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART.24

Delegatul satesc isi exercita mandatul de la data alegerii sale, in conditiile

Legii nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.Expirarea mandatului delegatului satesc are loc o data cu alegerea unui alt delegat satesc, precum si in cazurile prevazute la art.73 alin.(2) lit.a) ,b) si c) - i).Adunarea sateasca poate hotari oricand eliberarea din functie a delegatului satesc si alegerea unei alte persoane in acesta functie.

SECTIUNEA a  4-a

Comisiile de specialitate

ART.25

(1)Dupa constituire consiliul local stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2)Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora si numarul de membri, care va fi intotdeauna impar,se stabileste de catre consiliul local, in functie de specificul activitatii din fiecare unitate administrativ-teritoriala, iar principalele domenii de cativitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevazute in Anexa 2.

(3)Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilieri.

ART.26

(1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor.

(2) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, in special de la unitatile aflate in subordinea consiliului.Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.

(3) Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula publice.

(4) Comisia poate invita si alte persoane  si alte persoane care sa participe la dezbateri.

(5) Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile deschise.

ART.27

(1)Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabile;te de catre consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.

(2)Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de catre consiliul local, avandu-se in vedere,de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala  si domeniul in care isi desfasoara activitatea.

(3)In functie de numarul membrilor consiliului , un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizatia de sedinta  se va achita numai pentru activitatea desfasurata in comisia de baza.

ART.28

Fiecare comisie de specialitate isi alege ,prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun cate un presedinte si cate un secretar.

ART.29

 1. Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale :
 2. analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local ;
 3. se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare ;
 4. intocmesc  avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consilului local.
 5. Comisliile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

ART.30

 1. Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale :
 2. asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii ;
 3. convoaca sedintele comisiei ;
 4. conduce sedintele comisiei;
 5. propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar;
 6. participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce;
 7. sustine in sedintele de comsiliu avizele formulate de comisie;
 8. anunta rezultatul votarii , pe baza datelor comunicate de secretar.
 9. Presedintele comisie indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea

comisiei prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

ART.31

 1. Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale :
 2. efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei :
 3. numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra modului votarii;
 4. asigura redactarea avizelor si proceselor verbale etc.

(2)Secretarul comisiei indeplineste  orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedinte.

ART.32

(1) Convocarea sedintelor comisie se face de catre presedintele acesteia cu cel putin o zi  inainte.

(2)Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor porbleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.

(4) In caz de absenta la sedinta comisiei de baza  consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatie de sedinta.Daca absentele continua , fara a fi motivate , presedintele comisie  poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de Statulul alesilor locali sau poate propune consiliului aplicare unor sanctiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.

ART.33

Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula , inaintea sedintelor consiliului ,atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul.

ART.34

(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator.

(2) Consilierul desemnat potrivit alin.(1) va redacta avizul comisiei , pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia , care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.

(3) Avizele intocmite de comisie  vor cuprinde separat , cu motivarea necesara , atat amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse.

(4) Avizul intocmit potrivit alin.(2) si (3) se prezinta secretarului unitatii adiministrativ-teritoriale, care se va ingriji de multiplicarea si  difuzarea acestuia catre consilieri , odata cu ordinea de zi.

ART.35

Votul in comisii este , de regula, descis.In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a cestuia.

ART.36

(1) Lucrarile sedintei comisie se consemneaza, prin grija secretarului acesteia intr-un proces-verbal. Dupa incheierea sedintei procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei.

(2) Presedintele poate incuviinta ca procesele –verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane  interesate care nu au participat la sedinta , cu exceptia proceselor- verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari sau desfasurat cu usile inchise.

ART.37

Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotari retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.

ART.38

(1) Consiliul local poate hotari organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare , la propunerea consilierilor sau a primarului.

(2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin.(1) , obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotararea consiliului local.

(3) Comisia de analiza si verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta , raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate.Raportul va cuprinde , daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a  activitatii in domeniul supus analizai sau verificarii.

ART.39

Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,  numarul si denumirea acestora , numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotararea nr.6 a consiliului local.

SECTIUNEA a-5-a Alte dispozitii

ART.40

(1) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului local de catre presedintele de sedinta se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizat. In acest scop judecatorul sau alta persoana desemnata de presedintele judecatoriei prezinta in fata consiliului local hotararea de validare .

(2) Dupa prezentarea hotararii de validare primarul va depune juramantul prevazut la alin.(1) al art. 11 folosindu-se procedura stabilita in acelasi text.

ART.41

 1. Dupa depunerea juramantului primarul intra in exercitiu de drept al mandatului.
 2. Primarul va ocupa in sala de sedinte un loc distinct.
 3. Daca la lucrarile consiliului local participa prefectul, presedintele consiliului

judetean sau reprezentantii acestora, acestia vor ocupa un loc distinct.

ART.42

Primarul participa la sedintele consiliului local si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor  insrise pe ordinea de zi .Punctul de vedere al primarului se consemneaza , in mod obligatoriu, in procesul-verbal de sedinta

ART.43

(1)Secretarul comunei, orasului, municipiului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului .Secretarului ii  revin urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local :

a.asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local , la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie ;

b.asigura efectuarea lucrarilor de secretariat ;

c.efectuiaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor ;

d.numara voturile si consemneza rezultatul votarii ,pe care il prezinta presedintelui de sedinta;

e.informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea oricarei hotarari a consiliului local :

f.asigura intocmirea stenogramei sau a procesului-verbal , pune la dispoziti consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul verbal respectiv stenograma dactilografiata a sedintei anterioare, asupra continutului  carora solicita acordul consiliului;

g.asigura intocmirea dosarelor de sedinte , numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

h.urmareste ca la deliberare si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art.47 al.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare . Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;

i.prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte  hotaarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului ; daca este cazul refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale ;

j.contrasemneaza,in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile consiliului local pe care le considera legale ;

k.poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi si a sedintelor  ordinare ale consiliului loca ;

l.acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii , inclusiv la redactarea proiectelor  de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului de specialitate al consiliului local.

(2)  Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege , de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

 

CAPITOLUL V     Functionarea consiliului local


SECTIUNEA 1 Desfasurarea sedintelor

ART.44

(1) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaratiilor politice intrebarilor,interpelarilor,petitiilor si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmisa consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(2) Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului , consilierilor, secretarului,comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor .

(3) Proiectul ordinii de zi se supune  aprobarii consiliului.

(4) Proiectele de hotarari si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local . Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul unitatii administrativ-teritoriale, inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specialitate, spre a putea fi avut in vedere de catre aceasta comisie.

(5) In comunele sau orasele in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20 % din numarul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritati respective.

ART.45

(1)Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta aceasta situatie presedintelui de sedinta sau secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

ART.46

Daca in unitatea administrativ-teritoriala sunt delegati satesti, acestia vor fi invitati in mod obligatoriu la sedintele consiliului local in care se discuta aspecte ce intereseaza satul respectiv. Delegatul satesc va fi ascultat asupra porblemei discutate si va participa la vot, votul avand caracter consultativ,

ART.47

(1) Dezbaterea problemelor se face de consilieri in ordinea in care acestea au fost inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau problemei inscrise pe ordinea de zi pe care o are initiatoul. Apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, si complartimentului care a intocmit poiectul.

(2) Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la al.(1) se trece la dezbateri.

(3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant.Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest fel poate propune consiliului spre apobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se rezume la problema care formeaza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri, in functie de marimea acestuia.

ART.48

(1) Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin.(1) se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la regulament.

ART.49

Presedintele de sedinta sau reprezentantul fiecarui grup de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului.Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor

ART.50

Este interzisa proferarea de insulte si alte calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala. Inregistrarea audio si video a sedintelor consiliului local se va realiza prin grija secretarului comunei , cu mijloace proprii , fiind interzisa inregistrarea de catre o alta persoana fara acordul consiliului local.

ART.51

In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele de sedinta poate intrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite de Statutul alesilor locali in competenta sa ori poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare.

ART.52

Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole , consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local in ordinea  formularii lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

SECTIUNEA a 2-a   Elaborarea proiectelor de hotarari

ART.53

(1) Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apartine primarului si consilierilor.

(2) Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop secretarul  unitatii administrativ-teritoriale  si personalul de specialitate din aparatul propriu de specialitate al consiliului vor acorda sprijin si asistenta tehnica  de specialitate.

ART.54

(1) Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea  titlului si initiatorului.

(2) Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente.

(3) Operatiunile prevazute la alin. (2)  se realizeaza prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

ART.55

(1)Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local,precum si compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate ale consiliului , in vederea emiterii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se transmit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul.

(2)O data cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avandu-se grija ca raportul sa poata fi transmis si comisiei de specialitate inainte de  intocmirea de catre acesta a avizului.

(3)Initiatorul  proiectului sau a altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment la sustinerea lor.

ART.56

(1 ) Dupa examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului       local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea si,dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate.Daca se propune adoptarea proiectului, se por formula amendamente.

(2)Avizul se transmite secretarului unitatii administrativ-teritoriale , care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri , cel mai tarziu o data cu  invitatia pentru sedinta.

ART.57

Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.

Sectiunea a-3-a Procedura de vot

ART.58

 1. Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.
 2. Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal.

(3)Consiliul local hotaraste la propunerea presedintelui de sedinta , ce modalitate de vot poate folosi,in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitate.

ART.59

(1) Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator : presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor „pentru” si „contra”. Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, in ordinea alfabetica. Consilierul nominalizat ridica si pronunta  cuvantul „pentru” sau „contra” in functie de optiunea sa.

(2)Dupa epuizarea listei votul se repeta si citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

ART.60

 1. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa , fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru examinarea optiunii se vor folosi, de regula, cuvintele „da” sau „nu” .

(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele  cuvinte prevazute la alin.(2).

ART.61

(1)Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, in afara de cazul in care , prin lege sau regulament, se dispune altfel.

 1. Abtinerile se contabilizeaza la voturile „contra”.
 2. Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal, presedintele amana votarea pana la intrunirea acestuia.

ART.62

Consilierii au dreptul ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in  care au votat , secretarul fiind obligat sa se conformeze.

ART.63

Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

 

CAPITOLUL  VI Intrebari , interpelari, petitii si informarea consilierilor locali 


ART.64

(1)Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului si secretarului unitatii administrativ-teritoriale, precum si sefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al consiliului local sau ai serviciilor si unitatilor subordonate.

(2)Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.

(3)Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau , daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului.

ART.65

Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea sedinta a consiliului, sau oral  la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.

ART.66

(1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul , serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit.

(2) Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.

ART.67

(1)Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local.Acestea se inscriu intr-un registru special , sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare.

 1. Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

 

CAPITOLUL VII  Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier

 

ART.68

(1) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului , consilierilor in functie, li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului , semnata de primar, respectiv de presedintele consiliului judetean.

(2) Consilierii locali si consilierii judeteni primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale , pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga perioada a mandatului.

(3) Modelul legitimatiei de consilier si cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Cheltuielile pentru confectionarea acestora se suporta din bugetul local. Legitimatia si insemnul se pot pastra de catre consilierii locali dupa incetarea mandatului , cu titlu avocativ.

ART.69

(1) Pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate consilierul primeste o indemnizatie de sedinta in cuantumul si in conditiile stabilite de lege.

(2) Consilierul are dreptul la diurna de deplasare si plata cheltuielilor de transport si de cazare pentru activitatile prilejuite de exercitarea mandatului.

ART.70

Schimbarile survenite in activitatea consilierului, in timpul exercitarii mandatului, se aduc la cunostinta consiliului local in cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

ART.71

(1)Participarea consilierilor la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

(2)Consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte , decat in cazul  in care au obtinut aprobarea consiliului , respectiv a presedintelui comisiei, daca are motive temeinice.

ART.72

Consilierul local care absenteaza nemotivat la doua sedinte consecutive va fi sanctionat, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.

ART.73

(1) Calitatea de consilier local sau de consilier judetean inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local  inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri :

a. demisie;

b. incompatibilitate ;

c. schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia ;

d. lipsa nemotivata de la mai mult de trei sedinte ordinare consecutive ale consiliului:

e. imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;

f. condamnarea , prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa  privativa de libertate;

g. punerea sub interdictie judecatoreasca;

h. pierderea drepturilor electorale ;

h1.pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales , cazul prevazut la alin.2 h.l se aplica si viceprimarului;

i. deces.

(3) Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul local  , prin hotarare , la propunerea primarului , ori dupa caz,   a oricarui consilier.

(4)  In cazurile prevazute la alin.(2) lit. c) – e)  hotararea consiliului poate fi atacata de consilier , la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se va pronunta in cel mult 30 de zile . In acest caz procedura prealabila  nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.

ART.74

Consilierii locali  pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedinta, care ia act de aceasta. Presedintele propune consiliului adoptarea unei hotarari prin care ia act de demisie si se declara locul vacant.

ART.75

(1)Incetarea mandatului de consilier in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza a mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat potrivit legii.

(2)Prevederile art.73 alin.(2) lit.e) nu se aplica in cazul in  care consilierul a fost insarcinat de catre consiliul din care face parte, de catre Guvern sau de catre Parlament cu exercitarea unei misiuni in tara sau strainatate.Pe durata exercitarii misiunii incredintata exercitarea mandatului se suspenda.

(3) Prevederile art.73 alin.(2) lit.f) – h) devin aplicabile numai dupa ramanerea definitiva  si irevocabila a hotararii judecatoresti.

ART.76

(1)In toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local sau consiliul judetean, dupa caz, adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, o hotarare, prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza.

(2)Hotararea va avea la baza , in toate cazurile, un referat constatator semnat de primar, de secretarul comunei .Referatul va fi insotit de acte justificative.

 

CAPITOLUL VIII Protectia legala a alesilor locali


ART.77

(1)In exercitarea mandatului,alesii locali, in serviciul  colectivitatii, fiind ocrotiti de lege.

(2)Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului alesului local este garantata.

ART.78

Alesii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.

ART.79

Retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala ori contraventionala a alesilor locali, precum si faptele savarsite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunostinta atat autoritatilor adiministratiei publice din care fac parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de catre organele care au dispus masurile respective.

ART.80

(1)Pe intreaga durata a mandatului , alesii locali se considera in exercitiul autoritatii publice si se bucura de protectia prevazuta de legea penala.

(2)De aceeasi protectie juridica beneficiaza si membrii familiei-sot , sotie si copii- in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legatura cu exercitarea mandatului sau.

 

CAPITOLUL IX Drepturile alesilor locali


ART.81

(1)Pe timpul exercitarii mandatului de primar, viceprimar,  se suspenda contractul de munca sau actul de numire a acestora in cadrul unei institutii ori autoritati publice, respectiv la regii autonome sau la societati comerciale  cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unitatilor administrativ-teritoriale.

(2)Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de numire cadrele didactice, mai putin educatorii si invatatorii, precum si cercetatorii stiintifici, ziaristii cu atestat profesional, oameni de cultura si arta.

ART.82

(1)In functiile detinute de persoanele ale caror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate potrivit.art.81 alin.(1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe perioada determinata.

(2)Functiile de conducere pot fi ocupate numai prin delegare, pe durata exercitarii mandatului de catre titular.

(3)In cazul in care pe durata exercitarii mandatului de catre persoanele care ocupa  functiile de alesi locali prevazute la art.82 alin.1, au loc reorganizari ale persoanei juridice, acestea sunt obligate sa comunice persoanelor ale caror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de munca stabilite, corespunzator celor detinute de acestea, cu respectarea legislatiei in vigoare.

ART.83

(1) La incetarea mandatului de primar, de viceprimar,  persoanele in cauza isi reiau activitatea in executarea acelorasi contracte de munca sau acte de numire.La stabilirea clasei si a modului de incadrare se vor lua in calcul si perioadele lucrate in functie de demnitate publica alese.

(2) In cazul in care conducerea persoanei juridice refuza relurea activitatii in functia detinuta anterior alegerii, persoana in cauza se va putea adresa instantei de judecata competente, fiind scutita de taxa de timbru judiciar.

ART.84

Timp de doi ani de la incetarii mandatului, persoanelor prevazute la art.81 alin.(1) nu li se poate  modifica sau desface contractul de munca si acestea nu pot fi eliberate din functie  pe motive ce nu le sunt imputabile.

ART.85

La incetarea mandatului, primarii si viceprimarii , care indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiaza, la cerere, de calculare sau, dupa caz, de recalcularea pensiei, luandu-se in calcul si indemnizatiile lunare primite, in conditiile legii.

ART.86

Alesii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.

ART.87

(1) Pentru participarea la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizatie de sedinta.

(2) Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participa la sedintele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de pana la 5% din indemnizatia lunara a primarului .

(3) Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia, potrivit alin.(2) , este de o sedinta ordinara de consiliu si 1-2 sedinte de comisii de specialitate pe luna.

(4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) – (4) se efectueaza exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale, respectiv judetene.

(5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut in exercitarea mandatului , in conditiile legii.

(6) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si delegatului satesc.

ART.88

Primarii, viceprimarii,  au dreptul la o indemnizatie lunara, stabilita potrivit legii.De asemenea ei au dreptul la decontarea, in conditiile legii , a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.

ART.89

Drepturile banesti cuvenite alesilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri , in conditiile legii.

ART.90

Consilierii si delegatul satesc, care participa la sedintele de consiliu organizate in mod exceptional in timpul programului de lucru, se considera invoiti de drept, fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca.

ART.91

(1)Primarul si viceprimarul,  beneficiaza de concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata , precum si de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.

(2)Pentru a beneficia de concediu fara plata sau de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, primarii  au obligatia de a informa, in prealabil, consiliul local  indicand durata acestora si perioada  in care vor avea loc. In cazuri de urgenta informarea se va face in prima sedinta de consiliu, organizata dupa terminarea concediului.

(3) Concediile fara plata sau pentru evenimente familiale deosebite, precum si durata acestora, in cazul viceprimarilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, se aproba de catre primar, respectiv de catre presedinte.

ART.92

Durata exercitarii mandatului de primar si de viceprimar, de presedinte si de vicepresedinte al consiliului judetean constituie vechime in munca ;i in specialitate si se ia in calcul la promovare si acordarea tutoror drepturilor banesti rezultate din acestea, inclusiv la calcularea   si la recalcularea pensiei.

ART.93

Alesii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza in localitatea in care se desfasoara sedinta consiliului local,  a consiliului judetean sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.

ART.94

Alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire , formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate , in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local sau judetean.

ART.95

(1)Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.

(2)Autoritatile administratiei publice centrale  si locale , institutiile , serviciile publice, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a alesilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local.

ART.96

(1)Dreptul de asociere este garantata alesilor locali.

(2)In virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitatile locale , structurile asociative legal constituite ale alesilor locali vor fi consultate de catre  autoritatile administratiei publice centrale in toate problemele de interes local.

ART.97

(1)In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, alesii locali sunt obligati sa prezinte, la prima sedinta ordinara a consiliului, un raport privind deplasarile efectuate. In cazul primarului, viceprimarului si consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile ,   de la data incheierii misiunii.

(2)In cazul nerespectarii prevederilor alin.(1) , alesii locali vor suporta cheltuielile deplasarii.

 

CAPITOLUL X   Obligatiile alesilor locali


ART.98

Alesii locali in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au indatorirea de a participa , pe duratata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta cu buna-credinta si fidelitate fata de tara  si de colectivitatea care i-a ales.

ART.99

Consilierii locali  sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii , precum si regulamentul de functionare a consiliului , sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

ART.100

Alesii locali sunt obligati sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale.In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

ART.101

Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala.

ART.102

Alesii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine, este interzis alesului local sa ceara pentru sine sau pentru altul, bani, ori foloase materiale sau alte avantaje.

ART.103

(1)Alesii locali au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.

(2)Alesii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului , sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte consiliului local o informare privind problemele ridicare la intalnirea cu cetatenii.

(3) Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei .

ART.104

Alesii locali au indatorirea de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice  locale , urmand cursuri de pregatire , formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile abilitate.

ART.105

(1) Consilierii locali si consilierii judeteni, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene nu pot lipsi de la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decat in situatiile prevazute in regulamntul de functionare.

(2) Nu se considera absent consilierul  care nu participa la lucrari intrucat se afla in  indeplinirea unei insarcinari oficiale, precum  si in alte cazuri stabilite prin regulamentul de functionare a consiliului.

ART.106

Alesii locali nu pot face uz si nu pot prevala de aceasta activitate in exercitarea unei activitati private.

Art.107

(1) Primarii si viceprimarii sunt obligati sa depuna declaratia de avere la prefect, in termen de 3 zile de la validare, in cazul primarului, respectiv de la alegere, in cazul viceprimarului.

(2)Prevederile legale in vigoare privitoare la declaratia de avere se aplica in mod corespunzator.

 

CAPITOLUL XI  Raspunderea alesilor locali


ART.108

Alesii locali raspund , in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin.

ART.109

(1)Consilierii raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.

(2)In procesul - verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.

ART.110

(1)Incalcarea de catre consilieri a prevederilor  Legii 215/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor prezentei legi si a regulamentului de organizare si functionare a consiliului atrage aplicarea  urmatoarelor sanctiuni :

a. avertismentul;

b. chemarea la ordine;

c. retragerea cuvantului;

d. eliminarea din sala de sedinte ;

e. excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate ;

f. retragerea indemnizatiei de sedinta , pentru 1- 2 sedinte;

(2) Sanctiunile prevazute la alin.(1) lit.a)- d) se aplica de catre presedintele de sedinta , iar cele de la alin.(1) lit.e) si f) de catre consiliu prin hotarare.

(3) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(1) lit.e) , cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.

ART.118

In caz de opunere , interzicerea  participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitia presedintelui.

ART.119

(1) Sactiunile prevazute la art..110 alin.(1) lit.e) si f)  se aplica prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin  doua treimi din numarul consilierilor in functie.

(2) Pe perioada aplicarii sanctiunii consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.

ART.120

Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintele acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta . Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art.  110 alin.(1) lit.a) – d).

ART.121

Sanctiunile prevazute la art.110 al.1 se pot aplica in mod corespunzator si viceprimarului pentru abaterile savarsite in calitate de consilier.

(1) Aplicarea sanctiunilor prevazute la art.110 alin.(1)  poate fi facuta numai daca se face dovada ca viceprimarul a incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale unitatii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

(2) La eliberarea din functie se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare .

ART.122

Impotriva sanctiunilor prevazute la art. 121   persoana in cauza se poate adresa  instantei de contencois administrativ competenta. Procedura prealabila nu este obligatorie.

ART.122-1

Aplicarea sanctiunilor prevazute de art.110 al.(1) in cazul viceprimarului in calitatea sa de consilier nu are nici un efect asupra exercitarii de catre cei in cauza a mandatului incredintat de consilier.

ART.122-2

Aplicarea sanctiunilor prevazute de art.121 al(1) lit d) nu are nici un efect asupra mandatului de consilier al viceprimarului

ART.123

Primarii pot fi revocati din functie in urma unui referendum, in conditiile si in cazurile stabilite prin Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL XII  Registrul de interese


ART.124

(1)Alesii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere  depusa in dublu exemplar la secretarul comunei.

(2)Un exemplar al declaratiei privind interesele personale se pastreaza de catre secretar intr-un dosar special , denumit registru de interese.

(3) Al treilea exemplar al declaratiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii care le va pastra intr-un dosar special, denumit registru general de interese.

(4). Modelul declaratiei  se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si internelor in termen de 30 de zile.

ART.125

Alesii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru :

a. sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv;

b. orice persoana fizica cu care au o relatie de angajament , indiferent de natura acestuia;

c. o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau de la care obtin venituri;

d. o alta autoritate din care fac parte;

e. orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte , care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

f. o asociatie sau fundatie din care fac parte.

ART.126

In declaratia privind interesele personale , alesii locali vor specifica :

a. functiile detinute in cadrul societatilor comerciale , autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor;

b. veniturile obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective;

c. participarea la capitalul societatilor comerciale ,daca aceata depaseste 5% din capitalul societatii;

d. participarea la capitalul societatilor comerciale daca aceasta nu depaseste 5% din capitalul societatii, dar depaseste valoarea  de 10.000 ron ;

e. asociatiile  si fundatiile  ai caror membri sunt ;

f. bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune ;

g. functiile detinute in cadrul societatilor comerciale , autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot / sotie;

h. bunurile imobile detinute in proprietate sau in  concesiune de catre sot/ sotie si copii minori;

i. lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din ale caror autoritati ale administratiei publice locale fac parte;

j. cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale ; orice cadou  sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva revin proprietatea acelei institutii ori autoritati;

k. orice alte interese, stabilite prin hotarare a consiliului local, in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali.

ART.127

(1)Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari daca au interes personal in problema supusa dezbaterii.

(2) In situatiile prevazute la alin.(1) , consilierii locali  sunt obligati sa anunte, la inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectiva.

(3) Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.

ART.128

Registrul de interese are caracter public, putand fi consultat de catre orice prsoana, in conditiile prevazute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

ART.129

(1) Declaratia privind interesele personale se depune dupa cum urmeaza:

a. in termen de 15 zile de la data declararii consiliului ca legal constituit, in cazul  consilierilor locali;

b. in termen de 15 zile de la depunerea  juramantului , in cazul primarilor;

(2)  Alesii locali in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor depune declaratia in  termen de 30 de zile de la publicarea in  Monitorul  Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art.127 alin.(4).

ART.130

(1) Alesii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele personale la inceputul fiecarui an, dar nu mai tarziu de 1 februarie , daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara.

(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va transmite secretarului general al prefecturii pana la data de 1 martie a fiecarui an  un exemplar al declaratiilor reactualizate .

ART.131

Hotararile adoptate cu completarea dispozitiilor art.130 sunt nule de drept, potrivit dispozitiilor  art.47 alin(2) din Legea nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare .

ART.132

(1) Nerespectarea declaratiei privind interesele personale in termenul prevazut la  art. 79 atrage suspendarea de drept a mandatului, pana la depunerea declaratiei.

(2) Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage incetarea de drept  a mandatului.

(3) Suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotarare a consiliului local.

ART.133

Cadourile si orice alte beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art.129 lit.j). sunt supuse confiscarii.

ART.134

Fapta alesilor locali de a face declaratii privind interesele personale  , care nu corespund adevarului, constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.


CAPITOLUL XIII   Aparatul permanent al consiliului local


ART.135

(1)Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local , precum si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanenta la comune pe care vor fi incadrate, prin hotarare, persoane care au studii superioare, de regula juridice sau administrative.

(2) Functiile pe care vor fi incadrate persoanele prevazute la alin.(1) se stabilesc prin hotarare a consiliului local, iar selectionarea acestor persoane se face pe baza de concurs sau examen organizat in conditiile legii. Comisia de concurs se stabileste de consiliul local.

ART.136

Salarizarea persoanelor prevazute la art.138 se face potrivit anexei nr.1 la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383 /2001 cu modificarile si completarile ulterioare, iar cheltuielile aferente se suporta din bugetul local.

ART.137

(1) Apararea intereselor consiliului local in fata instantelor de judecata se face de persoanele angajate potrivit art.138, daca acestea au pregatirea profesionala corespunzatoare , sau de un aparator ales, in masura in care asistenta  juridica nu poate fi asigurata altfel.Chletuielile se suporta din bugetul local .

(2) In situatiile prevazute la alin.(1) imputernicirea se semneaza de presedintele de sedinta.

ART.138

(1)Posturile prevazute la art.138 nu se includ si in numarul maxim de posturi rezultat din aplicarea Ordonantei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor norme de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin  Legea nr. 247/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)Personalului angajat potrivit art.138 nu se aplica prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile ulterioare  acesta urmand a-si  desfasura activitatea pe baza de contract de munca.

(3) Persoanele incadrate pe posturile create potrivit art.138 isi desfasoara activitatea  sub coordonarea secretarului unitatii administrativ-teritoriale si colaboreaza cu acesta la pregatirea sedintelor consiliului local, asigurarea  documentarii si informarii consilierilor, intocmirea si difuzarea catre acestia a dosarelor de sedinta si a oricaror alte materiale.

 

CAPITOLUL XIV Dispozitii finale


ART.139

Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament -cadru.

Art.139-1

Prezentul regulament se adopta , modifica ori completeaza cu votul a cel putin doua treimi din numarul  consilierilor in functie.